Вести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ДРАГАЧЕВО „ ГУЧА

ТРГ СЛОБОДЕ ББ, ГУЧА

РЕДНИ БРОЈ: 180 /2023

ДАНА :10.04.2023.

На основу члана 16. Статута Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча, Управни одбор Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча.

2. Подаци о јавној установи:

3. Радно место : директор Јавне установе Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ Гуча.

Директор се именује на период од четири године.

4. За избор директора установе потребно је испунити следеће услове:

5. Место рада: Гуча, Трг слободе бб.

6. Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Управни одбор благовремено обавестити кандидате.

7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 ( десет ) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

8. Пријаве на јавни конкурс са потребном документаподносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ Гуча, 32230 Гуча, Трг слободе бб, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча.

9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е –mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о посебним областима знања.

10. Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се следећи докази:

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

11. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога није допуштена жалба.

12. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Марија Неранџић, члан Управног одбора Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча, телефон 060-0149-084.

УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Боривоје Тодоровић