Vesti

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LUČANI „DRAGAČEVO“ GUČA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA „DRAGAČEVO „ GUČA

TRG SLOBODE BB, GUČA

REDNI BROJ: 180 /2023

DANA :10.04.2023.

Na osnovu člana 16. Statuta Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, Upravni odbor Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča oglašava

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LUČANI „DRAGAČEVO“ GUČA

1. Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča.

2. Podaci o javnoj ustanovi:

3. Radno mesto : direktor Javne ustanove Turistička organizacija opštine Lučani „Dragačevo“ Guča.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

4. Za izbor direktora ustanove potrebno je ispuniti sledeće uslove:

5. Mesto rada: Guča, Trg slobode bb.

6. Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Upravni odbor blagovremeno obavestiti kandidate.

7. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 10 ( deset ) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

8. Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentapodnose se u zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Turistička organizacija opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, 32230 Guča, Trg slobode bb, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča.

9. Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e –mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, podatke o posebnim oblastima znanja.

10. Uz prijavu na javni konkurs prilažu se sledeći dokazi:

Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji.

11. Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena žalba.

12. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Marija Nerandžić, član Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, telefon 060-0149-084.

UPRAVNI ODBOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE

OPŠTINE LUČANI „DRAGAČEVO“ GUČA

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Borivoje Todorović