Vesti

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LUČANI „DRAGAČEVO“ GUČA

Na osnovu člana 42. Zakona o turizmu, „Sl.glasnik RS“ 17/19, člana 16. statuta Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, broj 445-3/17 od 15.11.2017. godine, Upravni odbor Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, oglašava:

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LUČANI

„DRAGAČEVO“ GUČA

1. Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča.

2. Podaci o javnoj ustanovi:

– naziv ustanove: Javna ustanova Turistička organizacija opštine Lučani „Dragačevo“ Guča;

– sedište ustanove: Guča, Trg slobode bb;

– matični broj ustanove: 17834843;

– PIB: 108127597;

– Pretežna delatnost ustanove: 84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije (turizam).

3. Radno mesto : direktor Javne ustanove Turistička organizacija opštine Lučani „Dragačevo“ Guča.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

4. Za izbor direktora ustanove potrebno je ispuniti sledeće uslove:

– da je punoletan i poslovno sposoban,

– da poseduje stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu – turističkog, pravnog ili ekonomskog smera,

– da poseduje najmanje četiri godine radnog iskustva, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima iz delogruga rada turističkih organizacija,

– da poznaje rad na računaru (MS office, internet)

– da poseduje aktivno znanje najmanje dva strana jezika,

– da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,

– da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Turističke organizacije;

5. Mesto rada: Guča, Trg slobode bb

6. Opis poslova DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE DRAGAČEVO

– Zastupa i predstavlja turističku organizaciju (u daljem tekstu: TOD);

– organizuje i rukovodi radom TOD

– predlaže akte koje donosi upravni odbor TOD

– donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz saglasnost Zpravnog odbora i osnivača;

– izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

– stara se o zakonitosti rada, i odgovara za zakonitost rada

– odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom,

– predlaže godišnji plan rada i godišnji finansijski plan i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

– podnosi godišnji izveštaj o poslovanju o radu TOD;

– odobrava službena putovanja zaposlenima u zemlji;

– odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, odlučuje o prijemu novih radnika u skladu sa zakonom, Pravilnikom o radu i unutrašnjoj drugim opštim aktima

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom

– zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;

– daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada zaposlenim u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom;

– predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja TO i finansijski plan TO i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

– odgovoran je za sprovođenje programa rada TO;

– odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje TO;

– donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom TO;

7. Uz prijavu na javni konkurs prilažu se sledeći dokazi:

– očitana lična karta,

– izvod iz matične knjige rođenih izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama („Sl.glasnik RS“ br. 20/09, 145/14 i 47/18),

– uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“

– uverenje o poslovnoj sposobnosti izdato od strane nadležnog Centra za socijalni rad,

– diploma o stručnoj spremi;

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (rešenja, potvrde, uverenja ili drugi akti kojima se dokazuje najmanje četiri godine radnog iskustva),

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine na rukovodećim poslovima (rešenja, potvrde, uverenja ili drugi akti kojima se dokazuje najmanje dve godine radnog iskustva iz delokruga rada turističkih organizacija)

– uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,

– uverenje nadležnog organa da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Turističke organizacije.

8. Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Upravni odbor blagovremeno obavestiti kandidate.

9. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje i zvaničnoj internet stranici TO Dragačevo.

10. Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentapodnose se u zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Turistička organizacija opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, 32230 Guča, Trg slobode bb, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča.

11. Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e –mail adresu. Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji.

12. Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena žalba.

13. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Miloša Pajović, član Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ Guča, telefon 062/851 14 54

14. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

UPRAVNI ODBOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE

OPŠTINE LUČANI „DRAGAČEVO“ GUČA

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Borivoje Todorović