Вести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

На основу члана 42. Закона о туризму, „Сл.гласник РС“ 17/19, члана 16. статута Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча, број 445-3/17 од 15.11.2017. године, Управни одбор Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

„ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча.

2. Подаци о јавној установи:

– назив установе: Јавна установа Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ Гуча;

– седиште установе: Гуча, Трг слободе бб;

– матични број установе: 17834843;

– ПИБ: 108127597;

– Претежна делатност установе: 84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам).

3. Радно место : директор Јавне установе Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ Гуча.

Директор се именује на период од четири године.

4. За избор директора установе потребно је испунити следеће услове:

– да је пунолетан и пословно способан,

– да поседује стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету – туристичког, правног или економског смера,

– да поседује најмање четири године радног искуства, од чега најмање две године на руководећим пословима из делогруга рада туристичких организација,

– да познаје рад на рачунару (МS office, интернет)

– да поседује активно знање најмање два страна језика,

– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,

– да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Туристичке организације;

5. Место рада: Гуча, Трг слободе бб

6. Опис послова ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРАГАЧЕВО

– Заступа и представља туристичку организацију (у даљем тексту: ТОД);

– организује и руководи радом ТОД

– предлаже акте које доноси управни одбор ТОД

– доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, уз сагласност Зправног одбора и оснивача;

– извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

– стара се о законитости рада, и одговара за законитост рада

– одговара за коришћење и располагање имовином,

– предлаже годишњи план рада и годишњи финансијски план и предузима мере за њихово спровођење;

– подноси годишњи извештај о пословању о раду ТОД;

– одобрава службена путовања запосленима у земљи;

– одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, одлучује о пријему нових радника у складу са законом, Правилником о раду и унутрашњој другим општим актима

– обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом

– закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;

– даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у случајевима одређеним законом и овим Статутом;

– предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја ТО и финансијски план ТО и предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада;

– одговоран је за спровођење програма рада ТО;

– одговоран је за материјално-финансијско пословање ТО;

– доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом ТО;

7. Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се следећи докази:

– очитана лична карта,

– извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Сл.гласник РС“ бр. 20/09, 145/14 и 47/18),

– уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“

– уверење о пословној способности издато од стране надлежног Центра за социјални рад,

– диплома о стручној спреми;

– исправе којима се доказује радно искуство (решења, потврде, уверења или други акти којима се доказује најмање четири године радног искуства),

– исправе којима се доказује радно искуство у трајању од најмање две године на руководећим пословима (решења, потврде, уверења или други акти којима се доказује најмање две године радног искуства из делокруга рада туристичких организација)

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

– уверење надлежног органа да му није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која је претежна делатност Туристичке организације.

8. Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Управни одбор благовремено обавестити кандидате.

9. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања јавног конкурса у на порталу Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и званичној интернет страници ТО Драгачево.

10. Пријаве на јавни конкурс са потребном документаподносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ Гуча, 32230 Гуча, Трг слободе бб, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча.

11. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е –mail адресу. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

12. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога није допуштена жалба.

13. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милоша Пајовић, члан Управног одбора Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ Гуча, телефон 062/851 14 54

14. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Боривоје Тодоровић